Fred Nijhuis

Your favorite Dutch wine writer

NCS werkt graag samen met:

Privacy centrum

Privacy centrum

Aanpassingsdatum: 09 mei 2019 | versie: 1.1

Ook het zorgvuldig omgaan met jouw data staat bij Nijhuis Consultancy & Services centraal in haar services. Niet alleen dient zij zich te houden aan (inter)nationale privacywetgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), maar gaat zij in een aantal zaken net even iets verder om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn en alleen gebruikt worden waar jij toestemming voor geeft.

Om er zeker van te zijn dat jij op de hoogte bent van jouw rechten, onze plichten en hoe wij jouw data verwerken, hebben wij een eenvoudig ogend service centrum in het leven geroepen. Op deze pagina kun je relatief eenvoudig alle informatie vinden over ons privacy statement.

Heb je vragen over ons Privacy Statement, onze dienstverlening of de gegevensverwerking? Neem dan gerust contact op via het formulier onderaan deze pagina.

Onze organisatie, NCS Nijhuis Consultancy & Services, hierna te noemen ‘NCS’, staat bij het Kamer van Koophandel register ingeschreven onder KvK-nummer ‘23066167’ en is gevestigd in Tuil.

NCS, onder leiding van Fred. F.A. Nijhuis, heeft als primaire taak om (administratieve en commerciële) dienstverlening aan te bieden aan particulieren en bedrijven op het culinair gebied, voornamelijk waar het wijn betreft.

In ons privacy statement, ook wel ‘privacy beleid’ genoemd, leggen we zo helder en transparant mogelijk uit hoe jouw persoonsgegevens verzameld, opgeslagen, gedeeld en verwerkt worden. Zo weet je dat we jouw rechten respecteren en welke keuzes je hebt om NCS van informatie te voorzien en te bepalen in hoeverre wij deze mogen gebruiken.

Jouw privacy en veiligheid van persoonsgegevens zijn voor ons uitermate belangrijk.

In de onderstaande delen zullen we onder andere ingaan op:
a. Het definiëren van welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we deze verzamelen, verwerken en eventueel met anderen delen;
b. Jouw rechten en keuzemogelijkheden met betrekking tot welke persoonsgegevens wij verwerken en wat wij doen om jouw privacy te waarborgen; en
c. Hoe je met ons in contact komt als je vragen over dit beleid – of de uitvoering hiervan – hebt.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), internationaal bekend als The General Data Protection Regulation (GDPR), regelt wat er allemaal wel en niet mag met de persoonsgegevens van mensen. En wat hun privacyrechten zijn als organisaties hun gegevens verwerken. Zij hebben bijvoorbeeld recht op informatie over het gebruik van hun gegevens en tevens inzage- en rectificatierecht ten aanzien van hun gegevens.

De AVG bepaalt dat een organisatie alleen persoonsgegevens mag verwerken als daarvoor minimaal één grondslag is. De AVG kent 6 grondslagen, waaronder bijvoorbeeld het geven van toestemming of de bescherming van de vitale belangen, te weten:

a. Toestemming van de betrokken persoon;
b. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
c. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
d. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen;
e. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag; en 
f. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Organisaties mogen deze persoonsgegevens bovendien niet zomaar voor een ander doel gebruiken. Zij zijn verplicht om persoonsgegevens goed te beveiligen en hebben de verantwoordingsplicht om aan te tonen dat zij aan de privacyregels voldoen.

Bij elk gebruik van persoonsgegevens geldt dat de inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer zo klein mogelijk moet zijn. Niet elke verwerking van persoonsgegevens hoeft overigens een inbreuk op de privacy te zijn. Of dat zo is, hangt af van de soort gegevens en hoe een organisatie deze gebruikt.

Deze wetgeving is vanaf 25 mei 2018 van kracht en heeft niet alleen betrekking op bedrijven die binnen de Europese Unie (EU) gevestigd zijn, maar ook diensten of producten aanbieden binnen de EU.

Het is mogelijk dat je nog nooit eerder in aanraking bent gekomen met de term ‘persoonsgegevens’ of niet precies weet wat deze term inhoudt. Geen zorgen, wij lichten het graag voor je toe.

Onder persoonsgegevens wordt informatie verstaan over een natuurlijk persoon dat direct over een persoon gaat, of naar deze persoon te herleiden is. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres van iemand. Ook jouw locatiegegevens, IP-adres of bankrekeningnummer vallen onder de term ‘persoonsgegevens’.

Er bestaan ook ‘bijzondere persoonsgegevens’. Hieronder valt bijvoorbeeld gevoelige informatie als iemands ras, geloofsovertuiging of gezondheid. Deze gegevens worden door de wet extra beschermd. NCS gebruikt deze vorm van persoonsgegevens niet. Daar hoef je je dus geen zorgen over te maken.

Om een zo goed mogelijke dienstverlening aan te beiden is het voor NCS noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt.
Per mail iemand uitnodigen voor een proeverij of workshop is lastig als wij niet over jouw e-mailadres beschikken.

Het verwerken van persoonsgegevens is voor bepaalde handeling dus nodig en we lichten graag toe wat wij precies onder ‘verwerken’ verstaan.

Volgens de AVG is verwerken: alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.
Dit is dus een zeer ruim begrip. In principe gaat het dus om alles wat er met jouw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, gebruiken, opslaan, doorgeven en verwijderen van jouw gegevens.

Er wordt contact opgenomen (e-mail of telefonisch)
Wanneer er per mail of telefoon contact met ons wordt opgenomen met betrekking tot onze diensten en/of producten, is het mogelijk dat dit wordt geregistreerd en bewaard. Telefonische gesprekken worden niet opgeslagen, al is het mogelijk dat er een kort gespreksverslag van gemaakt wordt. Deze wordt intern op ons CRM systeem opgeslagen, dat in ons eigen beheer is. Gesprekken die via email zijn verlopen kunnen eveneens worden opgeslagen voor bijvoorbeeld onze eigen administratie, het verbeteren van onze dienstverlening of om verzoeken in behandeling te nemen. Deze gegevens worden op onze beveiligde servers opgeslagen, die in het beheer van TransIP zijn.

Formulieren op onze website
Op onze website hebben wij verschillende formulieren, voor diverse doeleinden. Zo is er de mogelijkheid om je aan te melden voor een nieuwsbrief, een contactverzoek te sturen of in te schrijven voor een evenement. Wanneer men een formulier invult op onze website vragen wij deze persoon om een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens, waaronder bijvoorbeeld naam, e-mailadres en IP-adres, zullen worden gebruikt om een aanvraag, contactverzoek of inschrijving te verwerking. Ook deze verstrekte gegevens zullen zorgvuldig door ons worden opgeslagen op onze servers.

Inschrijving voor een evenement
Op het moment dat NCS een evenement organiseert waarbij zij samenwerkt met diverse partners, is het mogelijk dat wanneer men zich hiervoor inschrijft, deze gegevens met een samenwerkende partij wordt gedeeld. Dit is niet vanzelfsprekend, omdat we uiterst zorgvuldig met deze gegevens omgaan. In het geval dat het delen van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de dienstverlening, dan zullen wij deze informatie delen. Veelal zal dit enkel algemene gegevens betreffen, bijvoorbeeld voor het maken van naamkaartjes. 

Het spreekt voor zich dat wij geen informatie delen met partijen als zij geen legitiem belang hiertoe hebben. In het geval dat hier twijfel over bestaat zal er nader naar de desbetreffende persoon gecommuniceerd worden.

Betalingsgegevens
Voor het uitvoeren van een transactie, het versturen van een factuur of het ontvangen van een betaling, verwerken wij diverse persoonsgegevens die wij van onze betalingsverwerkers ontvangen of aan wie wij deze verstrekken. Dit betreft gegevens als: naam, geboortedatum, type credit- of debitcard, vervaldatum en bepaalde cijfers van de credit- of debitcardnummers, postcode, mobiele telefoonnummer en detail van de transactie(geschiedenis).

Website- en sessiegegevens (cookies)
Bij het verzamelen van persoonsgegevens is het noodzakelijk dat er legitiem belang is. Bij NCS zijn wij van mening dat er enkel gebruikt moet worden gemaakt van noodzakelijke cookies of tracking mogelijkheden om het websitebezoek te optimaliseren. Dit houdt in dat er, bijvoorbeeld wanneer er gebruik gemaakt wordt van Google Maps integratie om een locatie te delen of zichtbaar te maken, er door Google minimale cookies worden geplaatst om de kaart functioneel te laten zijn. Ook is het mogelijk dat er gegevens verzameld worden om te kijken welke berichten het meest populair zijn of welk pad de bezoeker aflegt om naar een artikel te komen, om de website op later moment wellicht praktischer vorm te geven.

Indien er gebruik gemaakt wordt van social media accounts, bijvoorbeeld met als doel om berichten te delen of evenementen te weergeven, neemt NCS ook hier het standpunt in dat er zo min mogelijk gebruik gemaakt voor cookies.

Zoals de term ‘persoonsgegevens’ al doet denken, heeft het betrekking op gegevens van een persoon. Wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat het altijd jouw gegevens zijn en zullen blijven. Wij zijn dankbaar dat je jouw persoonsgegevens met ons wilt delen en ons hierin vertrouwt.

Mocht er een moment komen dat het niet langer wenselijk is dat NCS over deze data beschikt of als je hier inzicht in wilt, dan is het mogelijk een verzoek in te dienen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een verzoek in te dienen om:
a. geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die wij van je verwerken;
b. deze persoonsgegevens te wijzigen in het geval dat deze foutief of onvolledig zijn;
c. deze persoonsgegevens te verwijderen;
d. ons te verzoeken tijdelijk of permanent te stoppen met het verwerken van deze gegevens – of een deel hiervan;
e. bezwaar kenbaar te maken tegen onze verwerking van deze persoonsgegevens of wanneer deze voor directe marketingdoelen wordt gebruikt; en
f. een kopie op te vragen in elektronische vorm om deze gegevens te verzenden voor het gebruik in een service van een andere partij.

Bij het versturen van dit verzoek kunt u gebruik maken van het formulier, te vinden aan het einde van dit beleid.

Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan gebeuren doordat NCS op een nieuwe manier gegevens gaat verwerken, er een toevoeging aan bepaalde diensten komt of als dit bijvoorbeeld vanwege wet- en regelgeving noodzakelijk is. Een wijziging in dit beleid zal altijd worden gecommuniceerd en indien mogelijk zal er bij wijzigingen een melding gemaakt worden welke onderdelen precies gewijzigd zijn en met welke doeleinden.

De meest actuele versie is altijd in te zien via www.fred-nijhuis.nl/privacy. Eerdere versies zijn niet via de site in te zien, maar zijn vanzelfsprekend wel bij opvraag beschikbaar.

Wanneer je een vraag hebt die betrekking heeft op dit beleid, onze wijze van gegevensverwerking of meer informatie wilt, dan kunt u gemakkelijk door middel van het contactformulier onderaan deze pagina met ons in contact komen.

Wij dragen er zorg voor dat verzoeken tot o.a. inzage, wijzigen en verwijderen binnen vier weken in behandeling genomen worden.
Vragen, ingestuurd door middel van onderstaande contactformulier, worden uiterlijk binnen vijf werkdagen in behandeling genomen.

Indien je een klacht wilt indienen die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens, dan kan dat tevens via het contactformulier.

Contact